Rosich i Soler - rosichisoler.com

.


En aquest context presento treballs de pràctiques de dibuix. No puc presentar treballs de gran qualitat, ja que no ho són, es tracta només de dibuixos realitzats en el seu moment per a practicar i aprendre. Si que vull dir però, que per a mi tots representen part important del camí recorregut des que vaig iniciar el curs i per tant, permeteu-me que els inclogui en aquest espai amb modèstia però amb la personal satisfacció d'haver-los dibuixat.

No estan classificats en cap mena d'ordre, ni tan sols cronològic. Estan distribuïts a la pàgina segons els vaig digitalitzant seguint un criteri estètic molt personal. Tampoc tenen títol al tractar-se de pràctiques. El que hi faig constar és si es tracte d'una pràctica del curs, una pràctica d'elecció lliure o una prova obligada del curs. També s'indica la tècnica.


Carbó

Sanguina


Grafit

Tinta